Natječaji

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Temeljem Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja objavljenog na službenim internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 25. travnja 2018.

1 Izvršitelj – rad na određeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje – zaprimljene su 3 zamolbe.

Utvrđeno je da su sve zamolbe pravodobne, potpune te da ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem.

Povjerenstvo za provedbu natječaja radi zapošljavanja odgojno-obrazovnih radnika u Dječjem vrtiću Cipelica sastavilo je Rang listu kandidata. Izvješće i rang lista kandidata predani su dana 10. svibnja 2018. ravnateljici Dječjeg vrtića Cipelica.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica, na svojoj 41. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2018., donijelo je, na prijedlog ravnateljice, Odluku o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja

– rad na određeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje s MELANIJOM KOLMANIĆ.

Napomena:

Kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u Rang listu kandidata koju je sastavilo Povjerenstvo za provedbu natječaja radi zapošljavanja odgojno-obrazovnih radnika u Dječjem vrtiću Cipelica


 

DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

UPRAVNO VIJEĆE

ČAKOVEC

Čakovec, 18. svibnja 2018.

Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA

 1. STRUČNI SURADNIK PEDAGOG, profesor pedagogije ili diplomirani pedagog, odnosno magistar/a pedagogije – 1 izvršitelj M/Ž

– RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

– zamjena za rodiljni i roditeljski dopust

UVJETI:

 • sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ((NN RH, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN RH, br. 133/97)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis
 • preslika diplome o stečenoj spremi
 • preslika svjedodžbe/potvrde o položenom stručnom ispitu
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika vozačke dozvole B kategorije
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 1 mjeseca)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN RH, br. 121/17), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj.

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ilija Okun


Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica dana 25. travnja 2018. raspisuje

N A T J E Č A J

 ZA RADNO MJESTO

ODGOJITELJA

 1. ODGOJITELJ, magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, stručni prvostupnik/prvostupnica predškolskog odgoja – 1 izvršitelj M/Ž

– RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

– zamjena za bolovanje

UVJETI:

 • sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ((NN RH, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN RH, br. 133/97)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis
 • preslika diplome/svjedodžbe o stečenoj spremi
 • preslika svjedodžbe/potvrde o položenom stručnom ispitu
 • preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 1 mjeseca)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN RH, br. 121/17), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici

Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj.

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ilija Okun


 

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Temeljem Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja objavljenog na službenim internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 10. travnja 2018.:

1 Izvršitelj – rad na određeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust;

zaprimljeno je ukupno 10 zamolbi.

Utvrđeno je da su 4 zamolbe pravodobne, potpune te da ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem.

Povjerenstvo za provedbu natječaja radi zapošljavanja odgojno-obrazovnih radnika u Dječjem vrtiću Cipelica provelo je dana 23. travnja 2018. razgovore s kandidatima koji udovoljavaju uvjetima natječaja te sastavilo Rang listu kandidata. Izvješće i rang lista kandidata predani su dana 23. travnja 2018. ravnateljici Dječjeg vrtića Cipelica.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica, na svojoj 39. sjednici održanoj dana 24. travnja 2018., donijelo je, na prijedlog ravnateljice, Odluku o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja

– rad na određeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje, rodiljni i rodteljiski dopust s MARTINOM KOZAR;

Napomena:

Kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u Rang listu kandidata koju je sastavilo Povjerenstvo za provedbu natječaja radi zapošljavanja odgojno-obrazovnih radnika u Dječjem vrtiću Cipelica

 Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN RH, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica je raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

ODGOJITELJA

 1. magistar/magistra, stručni ili sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za rad u waldorfskoj skupini

–  1 izvršitelj M/Ž – rad na određeno puno radno vrijeme

–  zamjena za bolovanje i rodiljni dopust

UVJETI:

 • sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ((NN RH, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN RH, br. 133/97)
 • završeno waldorfsko pedagoško osposobljavanje

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis
 • preslika diplome/svjedodžbe o stečenoj spremi
 • preslika potvrde o položenom stručnom ispitu
 • preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 3 mjeseca)
 • potvrda waldorfskog pedagoškog osposobljavanja

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj.

Natječaj je biti otvoren do 31.05.2018.                                    

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ilija Okun                              


PLAN PRIJEMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD ZA 2018