Natječaji

Na temelju čl. 59. Zakona o radu (NN RH, br. 93/14, 127/17) i čl. 18. st. 2. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 003-05/18-01/8, URBROJ: 2109-100-01-18-04, proč. tekst – u daljnjem tekstu; Pravilnik o radu), ravnateljica Dječjeg vrtića Cipelica dana 4. rujna 2018. objavljuje

P O Z I V

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

za radno mjesto

                        ODGOJITELJ  –  2 izvršitelja

UVJETI:

 • stručni prvostupnik/prvostupnica predškolskog odgoja

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje ako ispunja uvjete za obavljanje poslova propisane Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN RH, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja (NN RH, br. 57/12, 120/12, 16/17).

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
 • preslika osobne iskaznice ili domovnice
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 1 mjeseca)

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se:

 • na temelju pisanog ugovora
 • prema programu stručnog osposobljavanja
 • pod vodstvom mentora.

Izabrani polaznici nisu radnici Dječjeg vrtića Cipelica i ne zasnivaju radni odnos.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN RH, br. 121/17), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici

Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40000 Čakovec – stručno osposobljavanje.

Natječaj vrijedi do 17.10.2018.

KLASA: 080-01/18-01/59

URBROJ: 2109-100-01-18-01

Čakovec, 4. rujna 2018.

 RAVNATELJICA

Gordana Šoltić Siladi, v.r.


DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

UPRAVNO VIJEĆE

ČAKOVEC

KLASA: 003-05/18-01/32

URBROJ: 2109-100-01-18-13

Čakovec, 10. listopada 2018.         

Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

STRUČNOG SURADNIKA DEFEKTOLOGA

 – STRUČNI SURADNIK DEFEKTOLOG, dipl. defektolog, bez obzira na smjer – prof. defektologije, bez obzira na smjer, odnosno magistar/a struke

– 1 izvršitelj M/Ž

– PUNO RADNO VRIJEME, ugovor do 4.3.2021.

– novootvoreni poslovi

– rad u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“

UVJETI:

 • sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ((NN RH, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN RH, br. 133/97)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis
 • preslika diplome o stečenoj spremi
 • preslika svjedodžbe/potvrde o položenom stručnom ispitu
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika vozačke dozvole B kategorije
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 1 mjeseca)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN RH, br. 121/17), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj.

Natječaj će biti otvoren do opoziva, odnosno do popunjenja radnog mjesta: stručni suradnik defektolog.

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ilija Okun, v.r.                Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN RH, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica je raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

ODGOJITELJA

 1. magistar/magistra, stručni ili sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za rad u waldorfskoj skupini

–  1 izvršitelj M/Ž – rad na određeno puno radno vrijeme

–  zamjena za bolovanje i rodiljni dopust

UVJETI:

 • sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ((NN RH, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN RH, br. 133/97)
 • završeno waldorfsko pedagoško osposobljavanje

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis
 • preslika diplome/svjedodžbe o stečenoj spremi
 • preslika potvrde o položenom stručnom ispitu
 • preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 3 mjeseca)
 • potvrda waldorfskog pedagoškog osposobljavanja

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj.

Natječaj je otvoren do opoziva.       

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ilija Okun                              

PLAN PRIJEMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD ZA 2018