Natječaji


DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

UPRAVNO VIJEĆE

ČAKOVEC

KLASA: 003-05/20-01/3

URBROJ: 2109-100-01-20-01

Čakovec, 15. siječnja 2020.                                                                                                                                                                                                                                                  

Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) raspisuje se

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

SPREMAČICE

– SPREMAČICA, završena osnovna škola

–  1 izvršitelj M/Ž

– PUNO RADNO VRIJEME

– novootvoreni poslovi

– rad u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“

UVJETI:

 • položen vozački ispit B kategorije
 • osoba koja nije pravomoćno osuđivana za kaznena/prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te protiv koje se ne vodi kazneni/prekršajni postupak za neko od kaznenih/prekršajnih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis,
 • preslika svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi
 • uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
 • uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku, ne starije od šest mjeseci
 • uvjerenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb o neizricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta, ne starije od šest mjeseci
 • preslika vozačke dozvole – B kategorija
 • preslika osobne iskaznice,
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 1 mjeseca)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN RH, br. 121/17), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj.

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ilija Okun


OBAVIJEST KANDIDATIMA

Temeljem Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto za radno mjesto spremačice – rad na neodređeno puno radno vrijeme; upražnjeni poslovi, objavljenog na službenim internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 6. prosinca 2019. zaprimljeno je ukupno 7 zamolbi.

Utvrđeno je da je 5 zaprimljenih zamolbi pravodobno, potpuno te da ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem.

Povjerenstvo za provedbu natječaja radi zapošljavanja odgojno-obrazovnih radnika u Dječjem vrtiću Cipelica sastavilo je Rang listu kandidata nakon provedenih razgovora s kandidatima. Izvješće i rang lista kandidata predani su dana 10. siječnja 2019. ravnateljici Dječjeg vrtića Cipelica.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica, na svojoj 73. sjednici održanoj dana 14. siječnja 2020., donijelo je, na prijedlog ravnateljice, Odluku o zasnivanju radnog odnosa za mjesto za radno mjesto spremačice – rad na neodređeno puno radno vrijeme sa Suzanom Ban.

Napomena:

Kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u Rang listu kandidata koju je sastavilo Povjerenstvo za provedbu natječaja radi zapošljavanja odgojno-obrazovnih radnika u Dječjem vrtiću Cipelica.


OBAVIJEST KANDIDATIMA

Temeljem Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto za radno mjesto stručnog suradnika defektologa – rad na određeno puno radno vrijeme (novootvoreni poslovi, rad u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“ (objava 20.12.2019.) zaprimljena je 1 zamolba.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica, na svojoj 73. sjednici održanoj dana 14. siječnja 2020., donijelo je, na prijedlog ravnateljice, Odluku o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja s Mirnom Galinec Lokas.

Napomena:

Kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u Rang listu kandidata koju je sastavilo Povjerenstvo za provedbu natječaja radi zapošljavanja odgojno-obrazovnih radnika u Dječjem vrtiću Cipelica


Na temelju članka 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) i Odluke o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 003-05/16-01/24, URBROJ: 2109-100-04-16-03), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica

I.

Dječji vrtić Cipelica daje na korištenje prostor matičnog objekta Dječji vrtić Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec te svoje područne odjele: Vjeverica“, ZAVNOH-a 24/a, Čakovec; Mrav“, Bana Josipa Jelačića 56, Mačkovec; „Zvjezdice“, Prvomajska 21, Šandorovec iPirgo“, Varaždinska 2, Kuršanec.

II.

            Prostori u matičnom objektu i područnim odjelima iz točke I. ove Odluke mogu se dati na korištenje za provođenje programa s djecom i odraslima u popodnevnim i/ili večernjim satima, odnosno nakon završetka redovitog programa odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi.

III.

Za djelatnosti koje se provode s djecom, najniža početna cijena iznosi 75,00 kuna po jednom satu (1.00 h).

Za djelatnosti koje se provode s odraslima, najniža početna cijena iznosi 100,00 kuna po jednom satu (1.00 h).

Prednost pri odabiru ostvaruje ponuditelj sukladno sljedećem redu prvenstva:

 1. djelatnosti/programi koji se provode s djecom rane i predškolske dobi
 2. djelatnosti/programi koji se provode s djecom školske dobi
 3. ponuđači koji ponude veću cijenu.

IV.

U ponudi je potrebno naznačiti vrstu djelatnosti koja će se obavljati u prostoru, vrijeme korištenja i iznos ponuđene cijene.

U slučaju provođenja programa s djecom rane ili predškolske dobi, ponudi je potrebno priložiti suglasnost nadležnog ministarstva za provođenje programa.

V.

Ponude se dostavljaju Dječjem vrtiću Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec, 40 000 Čakovec – Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Cipelica, u roku od 15 dana od dana objave natječaja, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „za natječaj – korištenje prostora, NE OTVARAJ“.

Iznimno od ove odredbe, ako za sve prostore ne pristignu ponude u roku naznačenom u ovom javnom natječaju, ili one ne budu prihvatljive, natječaj će biti otvoren do popunjenja prostora, odnosno do opoziva.

KLASA: 003-05/19-01/25

URBROJ: 2109-100-01-19-02

Čakovec, 24. lipnja 2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ilija Okun