Natječaji

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Temeljem Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad na određeno puno radno vrijeme (zamjena za rodiljni i roditeljski dopust), objavljenog na službenim internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 28. lipnja 2018.  zaprimljeno je ukupno 8 zamolbi.

Utvrđeno je da je 5 zamolbi pravodobno, potpuno te da ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem.

Povjerenstvo za provedbu natječaja radi zapošljavanja odgojno-obrazovnih radnika u Dječjem vrtiću Cipelica sastavilo je Rang listu kandidata. Izvješće i rang lista kandidata predani su dana 23. srpnja 2018. ravnateljici Dječjeg vrtića Cipelica.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica, na svojoj 44. sjednici održanoj dana 23. srpnja 2018., donijelo je, na prijedlog ravnateljice, Odluku o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto sodgojitelja, rad na određeno puno radno vrijeme,  s kandidatom: D.K.

 Napomena:

Kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u Rang listu kandidata koju je sastavilo Povjerenstvo za provedbu natječaja radi zapošljavanja odgojno-obrazovnih radnika u Dječjem vrtiću Cipelica.


 Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

POMOĆNOG DJELATNIKA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU

 1. Pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju – završena osnovna škola / 1 izvršitelj M/Ž

– RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

– novootvoreni poslovi

UVJETI:

 • poznavanje romskog jezika
 • poznavanje hrvatskog jezika
 • sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN RH, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN RH, br. 133/97)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis
 • preslika svjedodžbe o završetku osnovne škole
 • preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 1 mjeseca)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN RH, br. 121/17), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici

Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj.

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Čakovec, 24.7.2018.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ilija Okun


Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica raspisuje

 NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

ODGOJITELJA

 1. ODGOJITELJ, magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, stručni prvostupnik/prvostupnica predškolskog odgoja – 1 izvršitelj M/Ž

– RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

– novootvoreni poslovi

UVJETI:

 • sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN RH, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN RH, br. 133/97)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis
 • preslika diplome/svjedodžbe o stečenoj spremi
 • preslika svjedodžbe/potvrde o položenom stručnom ispitu
 • preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 1 mjeseca)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN RH, br. 121/17), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici

Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj.

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Čakovec, 24.7.2018.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ilija OkunTemeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN RH, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica je raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

ODGOJITELJA

 1. magistar/magistra, stručni ili sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za rad u waldorfskoj skupini

–  1 izvršitelj M/Ž – rad na određeno puno radno vrijeme

–  zamjena za bolovanje i rodiljni dopust

UVJETI:

 • sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ((NN RH, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN RH, br. 133/97)
 • završeno waldorfsko pedagoško osposobljavanje

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis
 • preslika diplome/svjedodžbe o stečenoj spremi
 • preslika potvrde o položenom stručnom ispitu
 • preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 3 mjeseca)
 • potvrda waldorfskog pedagoškog osposobljavanja

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj.

Natječaj će biti otvoren do 27.8.2018.                                    

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ilija Okun                              

PLAN PRIJEMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD ZA 2018