Natječaji

DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

UPRAVNO VIJEĆE

ČAKOVEC

KLASA: 003-05/18-01/3

URBROJ: 2109-100-01-18-02

Čakovec, 22. veljače 2018.

Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

SPREMAČICE

 1. SPREMAČICA – 1 izvršitelj M/Ž – RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME
 • privremeno povećanje opsega posla

UVJETI:

 • završena osnovna škola
 • položen vozački ispit B kategorije
 • osoba koja nije pravomoćno osuđivana za kaznena/prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te protiv koje se ne vodi kazneni/prekršajni postupak za neko od kaznenih/prekršajnih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis,
 • preslika svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • preslika vozačke dozvole – B kategorija
 • preslika osobne iskaznice,
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 3 mjeseca)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj.

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ilija Okun


 Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN RH, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica je raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

ODGOJITELJA

 1. magistar/magistra, stručni ili sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za rad u waldorfskoj skupini

–  1 izvršitelj M/Ž – rad na određeno puno radno vrijeme

–  zamjena za bolovanje i rodiljni dopust

UVJETI:

 • sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ((NN RH, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN RH, br. 133/97)
 • završeno waldorfsko pedagoško osposobljavanje

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis
 • preslika diplome/svjedodžbe o stečenoj spremi
 • preslika potvrde o položenom stručnom ispitu
 • preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 3 mjeseca)
 • potvrda waldorfskog pedagoškog osposobljavanja

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj.

Natječaj je biti otvoren do 15.03.2018.                                    

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ilija Okun



                              


PLAN PRIJEMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD ZA 2018