Natječaji

DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

UPRAVNO VIJEĆE

ČAKOVEC

KLASA: 003-05/19-01/19

URBROJ: 2109-100-01-19-01

Čakovec, 4. travnja 2019.

                                  

Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica raspisuje

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

ODGOJITELJA

 – ODGOJITELJ, magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, stručni prvostupnik/prvostupnica predškolskog odgoja

– 2 izvršitelja M/Ž

– rad na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)

– novootvoreni poslovi

– rad u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“

UVJETI:

  • sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN RH, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN RH, br. 133/97)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  • životopis
  • preslika diplome/svjedodžbe o stečenoj spremi
  • preslika svjedodžbe/potvrde o položenom stručnom ispitu
  • preslika osobne iskaznice
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 1 mjeseca)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN RH, br. 121/17), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici

Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj.

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ilija Okun