Natječaji


DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

UPRAVNO VIJEĆE

ČAKOVEC

KLASA: 003-05/20-01/46

URBROJ: 2109-100-01-20-02

Čakovec, 24.11.2020.

                                                                                                                                                                                                                  Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica je na svojoj 12. (telefonskoj) sjednici održanoj dana 24.11. 2020. godine, donijelo

O D L U K U

 O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO

STRUČNOG SURADNIKA DEFEKTOLOGA

Raspisuje se natječaj za radno mjesto:

  – STRUČNI SURADNIK DEFEKTOLOG, dipl. defektolog, bez obzira na smjer – prof. defektologije, bez obzira na smjer, odnosno magistar/a struke

                  – 1 izvršitelj M/Ž

                  – PUNO RADNO VRIJEME

                  – rad u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“, do 4.3.2021.

UVJETI:

 • osoba koja nije pravomoćno osuđivana za kaznena/prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te protiv koje se ne vodi kazneni/prekršajni postupak za neko od kaznenih/prekršajnih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • položen stručni ispit

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis
 • preslika diplome o stečenoj spremi
 • preslika svjedodžbe/potvrde o položenom stručnom ispitu
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika vozačke dozvole B kategorije
 • uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
 • uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku, ne starije od šest mjeseci
 • uvjerenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb o neizricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta, ne starije od šest mjeseci
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 1 mjeseca)

            Dokumentaciju dostaviti u preslici, dokumentacija se ne vraća. Originale će odabrani kandidati donijeti pri sklapanju ugovora.

            Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN RH, br. 121/17), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Cipelica, kao voditelj obrade prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja,  od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Dječji vrtić Cipelica s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka i li oštećenja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj.

Izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti .

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom izabranog kandidata na web-stranici Dječjeg vrtića Cipelica www.dv-cipelica.hr. Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na navedenoj web-stranici.

Dječji vrtić Cipelica pridržava pravo djelomično ili u cijelosti, u svako doba poništiti ovaj natječaj.

                                                           PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                  Ilija Okun      


DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

UPRAVNO VIJEĆE

ČAKOVEC

KLASA: 003-05/20-01/43

URBROJ: 2109-100-01-20-02

Čakovec, 24.11.2020.

                                                                                                                               Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica je na svojoj 12. (telefonskoj)  sjednici održanoj dana 24.11.2020. godine, donijelo

O D L U K U

 O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO

POMOĆNOG KUHARA

 1. POMOĆNI KUHAR –  1 izvršitelj M/Ž – RAD NA NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME
 • upražnjeni poslovi

UVJETI:

 • NSS, ugostiteljskog smjera
 • osnovna škola
 • položen vozački ispit B kategorije
 • osoba koja nije pravomoćno osuđivana za kaznena/prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te protiv koje se ne vodi kazneni/prekršajni postupak za neko od kaznenih/prekršajnih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis,
 • preslika svjedodžbe o završenoj školi
 • uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
 • preslika vozačke dozvole – B kategorija
 • preslika osobne iskaznice,
 • uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku za neko od prekršajnih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od šest mjeseci
 • uvjerenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb o neizricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta, ne starije od šest mjeseci
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 1 mjeseca)

Dokumentaciju dostaviti u preslici, dokumentacija se ne vraća. Originale će odabrani kandidati donijeti pri sklapanju ugovora.

 Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN RH, br. 121/17), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Cipelica, kao voditelj obrade prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja,  od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Dječji vrtić Cipelica s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka i li oštećenja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj.

Izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti .

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom izabranog kandidata na web-stranici Dječjeg vrtića Cipelica www.dv-cipelica.hr. Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na navedenoj web-stranici.

Dječji vrtić Cipelica pridržava pravo djelomično ili u cijelosti, u svako doba poništiti ovaj natječaj.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                  Ilija Okun      


DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

UPRAVNO VIJEĆE

ČAKOVEC

KLASA: 003-05/20-01/41

URBROJ: 2109-100-01-20-02

Čakovec, 24.11.2020.

                                                                                                                                Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica je na svojoj 12. (telefonskoj)  sjednici održanoj dana 24.11. 2020. godine, donijelo

O D L U K U

 O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO

DOMARA 2

 1. DOMAR 2 –  1 izvršitelj M/Ž – RAD NA NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME
 • zbog povećanja opsega posla

UVJETI:

 • SSS strojarskog, strojobravarskog, stolarskog, vodoinstalaterskog ili elektrotehničkog usmjerenja
 • položen vozački ispit B kategorije
 • osoba koja nije pravomoćno osuđivana za kaznena/prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te protiv koje se ne vodi kazneni/prekršajni postupak za neko od kaznenih/prekršajnih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis,
 • preslika svjedodžbe o završenoj školi
 • uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
 • preslika vozačke dozvole – B kategorija
 • preslika osobne iskaznice,
 • uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku za neko od prekršajnih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od šest mjeseci
 • uvjerenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb o neizricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta, ne starije od šest mjeseci
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 1 mjeseca)

Dokumentaciju dostaviti u preslici, dokumentacija se ne vraća. Originale će odabrani kandidati donijeti pri sklapanju ugovora.

  Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN RH, br. 121/17), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Cipelica, kao voditelj obrade prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja,  od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Dječji vrtić Cipelica s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka i li oštećenja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj.

Izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti .

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom izabranog kandidata na web-stranici Dječjeg vrtića Cipelica www.dv-cipelica.hr. Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na navedenoj web-stranici.

Dječji vrtić Cipelica pridržava pravo djelomično ili u cijelosti, u svako doba poništiti ovaj natječaj.

                                                           PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                  Ilija Okun      


DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

UPRAVNO VIJEĆE

ČAKOVEC

 KLASA: 003-05/20-01/39

URBROJ: 2109-100-01-20-02

Čakovec, 24. studenog 2020.

                                                                                                                           Temeljem čl. 26. st. 2. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica je na svojoj 12. (telefonskoj) sjednici održanoj dana 24. studenog 2020., donijelo

O D L U K U

 O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO

ODGOJITELJA-PRIPRAVNIKA

 1. ODGOJITELJ, magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, stručni prvostupnik/prvostupnica predškolskog odgoja

                  – 1 izvršitelj M/Ž

                  – PUNO RADNO VRIJEME

                  – pripravnički staž, 1 godina

UVJETI:

 • osoba koja nije pravomoćno osuđivana za kaznena/prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te protiv koje se ne vodi kazneni/prekršajni postupak za neko od kaznenih/prekršajnih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Stažiranje pripravnika ostvaruje se na temelju programa pripravničkog staža i pod vodstvom mentora.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis
 • preslika diplome/svjedodžbe o stečenoj spremi
 • preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
 • uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku za neko od prekršajnih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od šest mjeseci
 • uvjerenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb o neizricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta, ne starije od šest mjeseci
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 1 mjeseca)

Dokumentaciju dostaviti u preslici, dokumentacija se ne vraća. Originale će odabrani kandidati donijeti pri sklapanju ugovora.

            Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

            Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN RH, br. 121/17), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Cipelica, kao voditelj obrade prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja,  od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Dječji vrtić Cipelica s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka i li oštećenja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj.

Izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti .

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom izabranog kandidata na web-stranici Dječjeg vrtića Cipelica www.dv-cipelica.hr. Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na navedenoj web-stranici.

Dječji vrtić Cipelica pridržava pravo djelomično ili u cijelosti, u svako doba poništiti ovaj natječaj.

                                                           PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                  Ilija Okun      


DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

UPRAVNO VIJEĆE

ČAKOVEC

KLASA: 003-05/20-01/37

URBROJ: 2109-100-01-20-05

Čakovec, 24. studenog 2020.godine

 Temeljem čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica je na svojoj 12. (telefonskoj) sjednici održanoj dana 24. studenog 2020.godine, donijelo

O D L U K U

 O OBUSTAVI POSTUPKA NATJEČAJA

I.

            Obustavlja se natječaj za radno mjesto odgojitelja raspisan temeljem Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja  (KLASA:003-05/20-01/37, URBROJ: 2109-100-01-20-02) – nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno), rad u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“, a objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Cipelica, te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaj se obustavlja jer nije pristigla niti jedna prijava.

 II.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cipelica

 

                                                           PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                  Ilija Okun        

 


DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

UPRAVNO VIJEĆE

ČAKOVEC

KLASA: 003-05/20-01/37

URBROJ: 2109-100-01-20-02

Čakovec, 08.10.2020. godine

                                                                                                                                 Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica je na svojoj 11. (telefonskoj) sjednici održanoj dana 08.10.2020. godine, donijelo

O D L U K U O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA

 – ODGOJITELJ, magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, stručni prvostupnik/prvostupnica predškolskog odgoja 

– 1 izvršitelj M/Ž

– do 4.3.2021. godine, NEPUNO RADNO VRIJEME (4 sata dnevno)

– rad u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“

UVJETI:

 • osoba koja nije pravomoćno osuđivana za kaznena/prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te protiv koje se ne vodi kazneni/prekršajni postupak za neko od kaznenih/prekršajnih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • položen stručni ispit

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis
 • preslika diplome/svjedodžbe o stečenoj spremi
 • preslika svjedodžbe/potvrde o položenom stručnom ispitu
 • preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
 • uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku za neko od prekršajnih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od šest mjeseci
 • uvjerenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb o neizricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta, ne starije od šest mjeseci
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 1 mjeseca)

Dokumentaciju dostaviti u preslici, dokumentacija se ne vraća. Originale će odabrani kandidati donijeti pri sklapanju ugovora.

S obzirom da se radi o još kratkom periodu trajanja projekta “Vrtić po Vašoj mjeri” molimo da se na natječaj javljaju isključivo osobe s položenim stručnim ispitom.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN RH, br. 121/17), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Cipelica, kao voditelj obrade prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja,  od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Dječji vrtić Cipelica s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka i li oštećenja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj.

Izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti .

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Dječji vrtić Cipelica zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu za zaposlenje.

  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                    Ilija Okun      


DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

UPRAVNO VIJEĆE

ČAKOVEC

KLASA: 003-05/20-01/26

URBROJ: 2109-100-01-20-11

Čakovec, 08. listopada 2020. godine                                                                                                                                                       

Temeljem čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica je na svojoj 11. (telefonskoj) sjednici održanoj dana 08. 10. 2020. godine, donijelo

O D L U K U O OBUSTAVI POSTUPKA NATJEČAJA

I.

Obustavlja se natječaj za radno mjesto odgojitelja– rad na određeno nepuno radno vrijeme (4 h dnevno) u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri „ raspisan temeljem Odluke o raspisivanju ponovljenog  natječaja za radno mjesto odgojitelja  (KLASA: 003-05/20-01/26, URBROJ: 2109-100-01-20-01) od 17.09.2020.godine- rad na određeno nepuno radno vrijeme (4 h dnevno) u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri, a objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Cipelica, te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj se obustavlja iz razloga što jedina prijavljena kandidatkinja koja se odazvala razgovoru odnosno intervju za posao nema položeni stručni ispit i bez radnog iskustva je, a Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) odgojitelj i stručni suradnik koji se prvi put zapošljava kao odgojitelj, odnosno stručni suradnik u dječjem vrtiću zasniva radni odnos kao pripravnik, pa sukladno navedenom kandidatkinja ne bi stekla uvjete za polaganje državnog stručnog ispita s obzirom da pripravnički staž traje godinu dana i  s obzirom na trajanje projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“ do 4.3.2021.godine.

II.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cipelica.

   PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                Ilija Okun      


OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA (Objavom rezultata natječaja na mrežnoj stranici, Vrtić smatra da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja)           

Temeljem čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN RH br. 10/97, 107/97, 94/13 i 98/19), čl. 46. toč. 2. al. 7. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) i čl. 8. st. 5. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 003-05/19-01/23, URBROJ: 2109-100-01-19-03, proč. tekst), a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica je na svojoj 11. (telefonskoj) sjednici održanoj dana 08.10.2020.godine donijelo

O D L U K U O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

I.

U radni odnos na određeno vrijeme sukladno uvjetima Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto  tajnika (KLASA: 003-02/20-01/30, URBROJ: 2109-100-01-20-01) od 17. rujna 2020.godine – rad na određeno puno radno vrijeme; (zamjena za radnicu na komplikacijama u trudnoći, rodiljni, roditeljski dopust i godišnji odmor), na radno mjesto TAJNIKA, prima se:

SARA POSAVEC.

           II.

Radni odnos zasnovati će se s danom 08. listopada 2020. godine.

 III.

Radnici Sari Posavec pripada naknada u 100% iznosu plaće.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cipelica.

KLASA: 003-05/20-01/30

URBROJ: 2109-100-01-20-17

Čakovec, 08.10.2020. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

  Ilija Okun


DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

Vukovarska 15, 40 000 Čakovec

Povjerenstvo za provedbu natječaja radi zapošljavanja ostalih radnika

 KLASA:003-05/20-01/30

URBROJ: 2109-100-01-20-12

Čakovec, 30.09.2020. godine

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO TAJNIKA/ TAJNICE

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provedbu natječaja radi zapošljavanja ostalih radnika
Naziv radnog mjesta: TAJNIK/TAJNICA

Oglas je objavljen od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Čakovcu, na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Cipelica te na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cipelica, dana 18. rujna 2020. godine.
Prijavljene kandidate za radno mjesto tajnik/tajnica koji su svoju prijavu podnijeli pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete Oglasa:

 1. Josipa Levak Horvat
 2. Marko Višak
 3. Sara Posavec
 4. Ljerka Keretić
 5. Martina Salma
 6. Matea Cerjan
 7. Nikolina Srša
 8. Marta Lešnjak
 9. Larisa Farkaš

o b a v j e š t a v a     s e

da će se testiranje održati 6. listopada 2020. s početkom u 08:00 sati u Dječjem vrtiću Cipelica, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec  (ulaz  s glavne ceste).

Testiranje će se vršiti izradom pisanih testova iz dolje navedenih pravnih izvora.

Provjerom znanja za svaku od navedenih oblasti, kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Smatra se da je kandidat uspješno izradio test ako je za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dobio najmanje polovicu bodova.

Intervju (razgovor) s kandidatom, ako uspješno izradi test, biti će obavljen nakon utvrđivanja rezultata testiranja odnosno 7. listopada 2020. s početkom u 8:00 sati u Dječjem vrtiću Cipelica, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec (ulaz  s glavne ceste).

Kandidatima koji uspješno riješe test obavijest o intervjuu će biti poslana putem dostavljenih e-maila 6. listopada 2020. godine.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas.

Kandidati su o testiranju obavješteni dopisom upućenim na dostavljene mailove.

Napomena: Molimo sve kandidate da na testiranje dođu s maskom na licu, dezinficiraju ruke i cipele na za to predviđenim mjestima na ulazu u vrtić te drže socijalnu distancu. Na ulazu će svim kandidatima biti izmjerena temperatura.

Povjerenstvo za provedbu natječaja radi

zapošljavanja ostalih radnika

 

 PRILOG OBAVIJESTI O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA

Pravni izvori potrebni za pripremu kandidata za testiranje:

 1. Zakon o radu (NN 93/14,127/17 i 98/19)
 2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19);
 3. Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN 61/11,16/12 i 98/19);
 4. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/ 99, 35/08 i 127/19);
 5. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10);
 6. Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno – razvojnim centrima (NN 46/04);
 7. Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97; 20/05);
 8. Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, 4/98);
 9. Akti Dječjeg vrtića Cipelica objavljeni na web-stranici: www.dv-cipelica.hr
 • Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Cipelica
 • Statut Dječjeg vrtića Cipelica
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cipelica
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cipelica
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica
 • Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica
 • Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
 • Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
 • Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Dječjem vrtiću Cipelica

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti testiranju.

Po dolasku na testiranje, kandidatu će biti podijeljena pitanja iz gore navedenih pravnih izvora i područja za koje je raspisan Oglas. Ova provjera traje 60 minuta.

Kandidat ako je zadovoljio na pisanom testiranju, pristupa razgovoru s Povjerenstvom.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija.

Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja izvješće o provedenom postupku.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom izabranog kandidata na web-stranici Dječjeg vrtića Cipelica www.dv-cipelica.hr .

 


OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA (Objavom rezultata natječaja na mrežnoj stranici, Vrtić smatra da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja           

Temeljem čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN RH br. 10/97, 107/97, 94/13 i 98/19), čl. 46. toč. 2. al. 7. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) i čl. 8. st. 5. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 003-05/19-01/23, URBROJ: 2109-100-01-19-03, proč. tekst), a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica je na svojoj 10. sjednici održanoj dana 24.09.2020. donijelo

O D L U K U

O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

I.

U radni odnos na određeno vrijeme sukladno uvjetima Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice, rad na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za privremeno odsutnog radnika) (KLASA: 003-02/20-01/13, URBROJ: 2109-100-01-20-01) od 31. kolovoza 2020., na radno mjesto SPREMAČICE, prima se:

 1. Katarzyna Alicja Kluza Radojčić

           II.

 Radni odnos zasnovati će se s danom 28. rujna 2020.

III.

Radnici Katarzyni Alicjji Kluzi Radojčić pripada naknada u 100% iznosu plaće.

 IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cipelica.

KLASA: 003-02/20-01/13

URBROJ: 2109-100-01-20-12

Čakovec, 24.09.2020.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                               Ilija Okun


OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA (Objavom rezultata natječaja na mrežnoj stranici Vrtić, smatra da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja           

Temeljem čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN RH br. 10/97, 107/97, 94/13 i 98/19), čl. 46. toč. 2. al. 7. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) i čl. 8. st. 5. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 003-05/19-01/23, URBROJ: 2109-100-01-19-03, proč. tekst), a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica je na svojoj 10. sjednici održanoj dana 24.09.2020. donijelo

O D L U K U

O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

I.

U radni odnos na neodređeno vrijeme sukladno uvjetima Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja, rad na neodređeno, puno radno vrijeme – 2 izvršitelja (KLASA: 003-02/20-01/15, URBROJ: 2109-100-01-20-01) od 31. kolovoza 2020., na radno mjesto ODGOJITELJA, prima se: Ivana Križaić

           II.

 Radni odnos zasnovati će se s danom 28. rujna 2020.

          III.

 Radnici Ivani Križaić pripada naknada u 100% iznosu plaće.

 IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cipelica.

KLASA: 003-05/20-01/23

URBROJ: 2109-100-01-20-15

Čakovec, 24.09.2020.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                               Ilija Okun


Temeljem čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN RH br. 10/97, 107/97, 94/13 i 98/19), čl. 46. toč. 2. al. 7. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) i čl. 8. st. 5. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 003-05/19-01/23, URBROJ: 2109-100-01-19-03, proč. tekst), a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica je na svojoj 10. sjednici održanoj dana 24.09.2020. donijelo

 O D L U K U

 O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

I.

U radni odnos na neodređeno vrijeme sukladno uvjetima Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja, rad na neodređeno, puno radno vrijeme – 2 izvršitelja (KLASA: 003-02/20-01/15, URBROJ: 2109-100-01-20-01) od 31. kolovoza 2020., na radno mjesto ODGOJITELJA, prima se:

Anja Hlapčić

          II.

Radni odnos zasnovati će se s danom 28. rujna 2020.

 III.

Radnici Anji Hlapčić pripada naknada u 100% iznosu plaće.

 IV.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cipelica.

KLASA: 003-05/20-01/23

URBROJ: 2109-100-01-20-14

Čakovec, 24.09.2020.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                               Ilija Okun

 


OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA (Objavom rezultata natječaja na mrežnoj stranici Vrtić, smatra da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.)

Temeljem čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN RH br. 10/97, 107/97, 94/13 i 98/19), čl. 46. toč. 2. al. 7. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) i čl. 8. st. 5. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 003-05/19-01/23, URBROJ: 2109-100-01-19-03, proč. tekst), a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica je na svojoj 10. sjednici održanoj dana 24.09.2020. donijelo

O D L U K U

 O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

I.

U radni odnos na određeno vrijeme sukladno uvjetima Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto  stručnog suradnika defektologa, rad na određeno puno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“ (KLASA: 003-05/20-01/23, URBROJ: 2109-100-01-20-01) od 25. kolovoza 2020., na radno mjesto STRUČNOG SURADNIKA DEFEKTOLOGA, prima se:

TINA MLINAREC.

II.

 Radni odnos zasnovati će se s danom 05. listopada 2020.

Ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme s Tinom Mlinarec sklapa se do popune radnog mjesta na temelju ponovljenog natječaja s osobom koja ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od 5 mjeseci.

 III.

Radnici Tini Mlinarec pripada naknada u 100% iznosu plaće.

 IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cipelica.

KLASA: 003-05/20-01/23

URBROJ: 2109-100-01-20-07

Čakovec, 24.09.2020.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                               Ilija Okun


DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

UPRAVNO VIJEĆE

ČAKOVEC

Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) i Odluke Upravnog vijeća (KLASA: 003-05/20-01/26,: URBROJ: 2109-100-01-20-04) raspisuje se dana 18.rujna 2020.godine

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

ODGOJITELJA

– ODGOJITELJ, magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, stručni prvostupnik/prvostupnica predškolskog odgoja

– 1 izvršitelj M/Ž

– do 4.3.2021. godine, NEPUNO RADNO VRIJEME (4 sata dnevno)

– rad u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“

 

UVJETI:

 • osoba koja nije pravomoćno osuđivana za kaznena/prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te protiv koje se ne vodi kazneni/prekršajni postupak za neko od kaznenih/prekršajnih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • položen stručni ispit

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis
 • preslika diplome/svjedodžbe o stečenoj spremi
 • preslika svjedodžbe/potvrde o položenom stručnom ispitu
 • preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
 • uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku za neko od prekršajnih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od šest mjeseci
 • uvjerenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb o neizricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta, ne starije od šest mjeseci
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 1 mjeseca)

Dokumentaciju dostaviti u preslici, dokumentacija se ne vraća. Originale će odabrani kandidati donijeti pri sklapanju ugovora.

Prednost ostvaruju kandidati s položenim stručnim ispitom.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN RH, br. 121/17), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Cipelica, kao voditelj obrade prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja,  od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.
Dječji vrtić Cipelica s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka i li oštećenja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj.

Izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti .

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Dječji vrtić Cipelica zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu za zaposlenje.

 

                                                           PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                  Ilija Okun

 


DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

UPRAVNO VIJEĆE

ČAKOVEC

Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) i Odluke Upravnog vijeća (KLASA: 003-02/20-01/30,: URBROJ: 2109-100-01-20-01) raspisuje se dana 18. rujna 2020.godine

NATJEČAJ  ZA RADNO MJESTO

 TAJNIKA

 – TAJNIK– diplomirani pravnik, magistar/a struke, stručni specijalist javne uprave

 – stručni prvostupnik javne uprave, upravni pravnik

 

– 1 izvršitelj M/Ž

– PUNO RADNO VRIJEME

– zamjena za radnicu na komplikacijama u trudnoći, rodiljni, roditeljski dopust i godišnji odmor

UVJETI:

 • osoba koja nije pravomoćno osuđivana za kaznena/ prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te protiv koje se ne vodi kazneni/ prekršajni postupak za neko od kaznenih/prekršajnih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • položen stručni ispit

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis
 • preslika diplome o stečenoj spremi
 • preslika svjedodžbe/potvrde o položenom stručnom ispitu
 • preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
 • uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku, ne starije od 6 mjeseci
 • uvjerenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb o neizricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta, ne starije od 6 mjeseci
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 1 mjeseca)

Dokumentaciju dostaviti u preslici, dokumentacija se ne vraća. Originale će odabrani kandidati donijeti pri sklapanju ugovora.

Prednost ostvaruju kandidati s položenim stručnim ispitom.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje popis kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave uredne i pravodobne te ih upućuje na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Sadržaj i način na koji će se testirati kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objaviti će se na službenoj web stranici Dječjeg vrtića Cipelica dv-cipelica.hr.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objaviti će se na istoj web stranici i na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cipelica.

Kandidati testiranjem pristupaju provjeri znanja na računalu.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN RH, br. 121/17), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

 

Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Cipelica, kao voditelj obrade prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja,  od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Dječji vrtić Cipelica s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka i li oštećenja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj.

Izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti .

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Dječji vrtić Cipelica zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu prijavu za zaposlenje.

                                                           PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                  Ilija Okun

_______________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

UPRAVNO VIJEĆE

ČAKOVEC

 

KLASA: 003-05/20-01/26

URBROJ: 2109-100-01-20-04

Čakovec, 17. rujna 2020.godine

Temeljem čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica je na svojoj 9. (telefonskoj) sjednici održanoj dana 17. rujna 2020. godine, donijelo

O D L U K U 

O OBUSTAVI POSTUPKA NATJEČAJA

I.

  Obustavlja se natječaj za radno mjesto odgojitelja raspisan temeljem Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja  (KLASA:003-05/20-01/26, URBROJ: 2109-100-01-20-01) – nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno), rad u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“, a objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Cipelica, te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaj se obustavlja jer nije pristigla niti jedna prijava.

II. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cipelica.

 

                                                           PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                  Ilija Okun

______________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

UPRAVNO VIJEĆE

ČAKOVEC

 

Temeljem čl. 46. st. 2.  Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA:012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica na svojoj 9. (telefonskoj) sjednici održanoj dana 17.09.2020. godine, a na prijedlog ravnateljice, donosi sljedeću

O D L U K U 

O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO

TAJNIKA

I.

Poništava se javni natječaj za radno mjesto tajnika raspisan dana 07. rujna 2020. godine temeljem Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto tajnika (KLASA: 003-02/20-01/14, URBROJ: 2109-100-01-20-01) od 31. kolovoza 2020.godine jer je u predmetnom natječaju izostavljen podatak o testiranju kandidata.

II.

Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama te oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cipelica, a stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 003-02/20-01/14

URBROJ: 2109-100-01-20-10

Čakovec, 17. rujna 2020.godine.

 

                                                           PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                  Ilija Okun

_______________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

UPRAVNO VIJEĆE

ČAKOVEC

 

Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) i Odluke Upravnog vijeća (KLASA: 003-05/20-01/26,: URBROJ: 2109-100-01-20-01) raspisuje se dana 07.rujna.2020.godine

NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO

ODGOJITELJA

 – ODGOJITELJ, magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, stručni prvostupnik/prvostupnica predškolskog odgoja

– 1 izvršitelj M/Ž

 

– do 4.3.2021. godine, NEPUNO RADNO VRIJEME (4 sata dnevno)

 

– rad u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“

 

UVJETI:

 • osoba koja nije pravomoćno osuđivana za kaznena/prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te protiv koje se ne vodi kazneni/prekršajni postupak za neko od kaznenih/prekršajnih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • položen stručni ispit

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis
 • preslika diplome/svjedodžbe o stečenoj spremi
 • preslika svjedodžbe/potvrde o položenom stručnom ispitu
 • preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
 • uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku za neko od prekršajnih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od šest mjeseci
 • uvjerenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb o neizricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta, ne starije od šest mjeseci
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 1 mjeseca)

Dokumentaciju dostaviti u preslici, dokumentacija se ne vraća. Originale će odabrani kandidati donijeti pri sklapanju ugovora.

 

Prednost ostvaruju kandidati s položenim stručnim ispitom.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN RH, br. 121/17), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

 

Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Cipelica, kao voditelj obrade prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja,  od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.
Dječji vrtić Cipelica s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka i li oštećenja.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj.

 

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

                                                           PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                  Ilija Okun

__________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

UPRAVNO VIJEĆE

ČAKOVEC

Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) i Odluke Upravnog vijeća (KLASA: 003-02/20-01/14,: URBROJ: 2109-100-01-20-01) raspisuje se dana 07.rujna.2020.godine

NATJEČAJ  ZA RADNO MJESTO

 TAJNIKA

 – TAJNIK, diplomirani pravnik, magistar/a struke, stručni specijalist javne uprave, stručni prvostupnik javne uprave, upravni pravnik

– 1 izvršitelj M/Ž

– PUNO RADNO VRIJEME

– zamjena za radnicu na komplikacijama u trudnoći, rodiljni, roditeljski dopust i godišnji odmor

UVJETI:

 • osoba koja nije pravomoćno osuđivana za kaznena/ prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te protiv koje se ne vodi kazneni/ prekršajni postupak za neko od kaznenih/prekršajnih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • položen stručni ispit

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis
 • preslika diplome o stečenoj spremi
 • preslika svjedodžbe/potvrde o položenom stručnom ispitu
 • preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
 • uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku, ne starije od 6 mjeseci
 • uvjerenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb o neizricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta, ne starije od 6 mjeseci
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 1 mjeseca)

Dokumentaciju dostaviti u preslici, dokumentacija se ne vraća. Originale će odabrani kandidati donijeti pri sklapanju ugovora.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijava na natječaj mora biti potpisana.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN RH, br. 121/17), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

 

Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Cipelica, kao voditelj obrade prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja,  od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Dječji vrtić Cipelica s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka i li oštećenja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj.

 

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

                                                           PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                  Ilija Okun

___________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

UPRAVNO VIJEĆE

ČAKOVEC       

KLASA: 003-05/20-01/11

URBROJ: 2109-100-01-20-04

Čakovec, 04.09.2020.godine

                                         

Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09 i KLASA: 012-03/20-01/1, URBROJ: 2109-100-01-20-07) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica je na svojoj 8.(telefonskoj) sjednici održanoj dana 04.09.2020. godine, donijelo

O D L U K U

 O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO

ODGOJITELJA-PRIPRAVNIKA, NA PUNO RADNO VRIJEME

I.

            Poništava se natječaj za radno mjesto odgojitelja-pripravnika,na puno radno vrijeme raspisan temeljem Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja-pripravnika (KLASA: 003-05/20-01/11, URBROJ: 2109-100-01-20-01) – puno radno vrijeme, a objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Cipelica, te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                           PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                  Ilija Okun

_________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

UPRAVNO VIJEĆE

ČAKOVEC 

Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) i Odluke Upravnog vijeća (KLASA: 003-02/20-01/13,: URBROJ: 2109-100-01-20-02) raspisuje se dana 04.rujna.2020.godine

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

SPREMAČICE

– SPREMAČICA, završena osnovna škola

–  1 izvršitelj M/Ž

–   rad na određeno puno radno vrijeme

–   zamjena za privremenog odsutnog radnika

UVJETI:

 • položen vozački ispit B kategorije
 • osoba koja nije pravomoćno osuđivana za kaznena/prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te protiv koje se ne vodi kazneni/prekršajni postupak za neko od kaznenih/prekršajnih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis,
 • preslika svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi
 • uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
 • uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku, ne starije od šest mjeseci
 • uvjerenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb o neizricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta, ne starije od šest mjeseci
 • preslika vozačke dozvole – B kategorija
 • preslika osobne iskaznice,
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 1 mjeseca)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Dokumentaciju dostaviti u preslici, dokumentacija se ne vraća. Originale će odabrani kandidati donijeti pri sklapanju ugovora.

Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN RH, br. 121/17), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Cipelica, kao voditelj obrade prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja,  od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Dječji vrtić Cipelica s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka i li oštećenja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj.

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

                                                           PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                              Ilija Okun

______________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

UPRAVNO VIJEĆE

ČAKOVEC 

Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) i Odluke Upravnog vijeća (KLASA: 003-02/20-01/15,: URBROJ: 2109-100-01-20-02) raspisuje se dana 04.rujna.2020.godine

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

ODGOJITELJA

 – ODGOJITELJ, magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, stručni prvostupnik/prvostupnica predškolskog odgoja

– 2 izvršitelja M/Ž

 

– na neodređeno, puno radno vrijeme

– zbog povećanja opsega posla

UVJETI:

 • osoba koja nije pravomoćno osuđivana za kaznena/prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te protiv koje se ne vodi kazneni/prekršajni postupak za neko od kaznenih/prekršajnih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • položen stručni ispit

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis
 • preslika diplome/svjedodžbe o stečenoj spremi
 • preslika svjedodžbe/potvrde o položenom stručnom ispitu
 • preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
 • uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku za neko od prekršajnih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od šest mjeseci
 • uvjerenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb o neizricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta, ne starije od šest mjeseci
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 1 mjeseca)

Dokumentaciju dostaviti u preslici, dokumentacija se ne vraća. Originale će odabrani kandidati donijeti pri sklapanju ugovora.

Prednost ostvaruju kandidati s položenim stručnim ispitom.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN RH, br. 121/17), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Cipelica, kao voditelj obrade prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja,  od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.
Dječji vrtić Cipelica s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka i li oštećenja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj.

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

                                                           PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                  Ilija Okun

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

UPRAVNO VIJEĆE

ČAKOVEC 

Čakovec, 25. kolovoza 2020. godine                                                                       

Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica raspisuje se

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

STRUČNOG SURADNIKA DEFEKTOLOGA

 

 – STRUČNI SURADNIK DEFEKTOLOG, dipl. defektolog, bez obzira na smjer – prof. defektologije, bez obzira na smjer, odnosno magistar/a struke

– 1 izvršitelj M/Ž

– PUNO RADNO VRIJEME

– rad u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“

 

UVJETI:

 • osoba koja nije pravomoćno osuđivana za kaznena/prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te protiv koje se ne vodi kazneni/prekršajni postupak za neko od kaznenih/prekršajnih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • položen stručni ispit

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis
 • preslika diplome o stečenoj spremi
 • preslika svjedodžbe/potvrde o položenom stručnom ispitu
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika vozačke dozvole B kategorije
 • uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
 • uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku, ne starije od šest mjeseci
 • uvjerenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb o neizricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta, ne starije od šest mjeseci
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 1 mjeseca)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN RH, br. 121/17), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj.

 

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

                                                           PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                  Ilija Okun

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ CIPELICA

UPRAVNO VIJEĆE

ČAKOVEC

 

KLASA: 003-05/20-01/15

URBROJ: 2109-100-01-20-09

Čakovec, 25. kolovoza 2020. godine

                             

Temeljem čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica je na svojoj 6. (telefonskoj) sjednici održanoj dana 25. kolovoza 2020. godine, donijelo

O D L U K U

 O OBUSTAVI POSTUPKA NATJEČAJA

I.

            Obustavlja se natječaj za radno mjesto stručnog suradnika defektologa raspisan temeljem Odluke o poništenju i raspisivanju natječaja za radno mjesto stručnog suradnika defektologa  (KLASA: 003-05/20-01/15, URBROJ: 2109-100-01-20-06) – puno radno vrijeme, a objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Cipelica, te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaj se obustavlja budući da podnositelj jedine pristigle prijave ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

II.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se dostaviti podnositelju prijave, a objavljuje se  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cipelica.

                                                           PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                  Ilija Okun

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Na temelju članka 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-0909 i KLASA: 012-03/20-01/1, URBROJ: 2109-100-01-20-07) i Odluke o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 003-05/16-01/24, URBROJ: 2109-100-04-16-03), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica

I.

Dječji vrtić Cipelica daje na korištenje prostor matičnog objekta Dječji vrtić Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec te svoje područne odjele: Vjeverica“, ZAVNOH-a 24/a, Čakovec; Mrav“, Bana Josipa Jelačića 56, Mačkovec; „Zvjezdice“, Prvomajska 21, Šandorovec iPirgo“, Varaždinska 2, Kuršanec.

II.

            Prostori u matičnom objektu i područnim odjelima iz točke I. ove Odluke mogu se dati na korištenje za provođenje programa s djecom i odraslima u popodnevnim i/ili večernjim satima, odnosno nakon završetka redovitog programa odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi.

III.

Za djelatnosti koje se provode s djecom, najniža početna cijena iznosi 75,00 kuna po jednom satu (1.00 h).

Za djelatnosti koje se provode s odraslima, najniža početna cijena iznosi 100,00 kuna po jednom satu (1.00 h).

Prednost pri odabiru ostvaruje ponuditelj sukladno sljedećem redu prvenstva:

 1. djelatnosti/programi koji se provode s djecom rane i predškolske dobi
 2. djelatnosti/programi koji se provode s djecom školske dobi
 3. ponuđači koji ponude veću cijenu.

IV.

U ponudi je potrebno naznačiti vrstu djelatnosti koja će se obavljati u prostoru, vrijeme korištenja i iznos ponuđene cijene.

U slučaju provođenja programa s djecom rane ili predškolske dobi, ponudi je potrebno priložiti suglasnost nadležnog ministarstva za provođenje programa.

V.

Ponude se dostavljaju Dječjem vrtiću Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec, 40 000 Čakovec – Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Cipelica, u roku od 15 dana od dana objave natječaja, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „za natječaj – korištenje prostora, NE OTVARAJ“.

Iznimno od ove odredbe, ako za sve prostore ne pristignu ponude u roku naznačenom u ovom javnom natječaju, ili one ne budu prihvatljive, natječaj će biti otvoren do popunjenja prostora, odnosno do opoziva.

 

KLASA: 003-05/20-01/17

URBROJ: 2109-100-01-20-02

 

7. srpnja 2020.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ilija OkunDJEČJI VRTIĆ CIPELICA

UPRAVNO VIJEĆE

ČAKOVEC

Čakovec, 26. lipnja 2020.                                                                                                            

Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i čl. 46. toč. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica raspisuje se

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

STRUČNOG SURADNIKA DEFEKTOLOGA

 

 – STRUČNI SURADNIK DEFEKTOLOG, dipl. defektolog, bez obzira na smjer – prof. defektologije, bez obzira na smjer, odnosno magistar/a struke

– 1 izvršitelj M/Ž

– PUNO RADNO VRIJEME

– rad u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“

UVJETI:

 • osoba koja nije pravomoćno osuđivana za kaznena/prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te protiv koje se ne vodi kazneni/prekršajni postupak za neko od kaznenih/prekršajnih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • položen stručni ispit

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis
 • preslika diplome o stečenoj spremi
 • preslika svjedodžbe/potvrde o položenom stručnom ispitu
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika vozačke dozvole B kategorije
 • uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
 • uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku, ne starije od šest mjeseci
 • uvjerenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb o neizricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta, ne starije od šest mjeseci
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 1 mjeseca)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN RH, br. 121/17), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ CIPELICA, Vukovarska 15, 40 000 Čakovec – za natječaj.

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ilija Okun