Dječji Vrtić Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec info@dv-cipelica.hr +385(0)40 500 797

O nama

OSNIVANJE DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA

 

Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 13. sjednici održanoj dana 7. svibnja 2015. donijelo Odluku o osnivanju Dječjeg vrtića Cipelica (Sl.gl. Grada Čakovca 2/15).

Rješenje Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji kojim se odobrava početak rada i obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Cipelica postalo je pravomoćno dana 16. listopada 2015.

Dječji vrtić Cipelica upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu 3. veljače 2016., o čemu je doneseno Rješenje o upisu Tt – 16/265-3.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica konstituirano je dana 9. ožujka 2016. održavanjem svoje 1. konstituirajuće sjednice.

Dana 17. ožujka 2016. gradonačelnik Grada Čakovca imenovao je, na prijedlog Upravnog vijeća, vršiteljicu dužnosti ravnateljice Gordanu Šoltić Siladi.

 

RADNICI DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA

Dana 18. veljače 2016. na sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca prihvaćen je Sporazum između Grada Čakovca, Dječjeg vrtića Čakovec, Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cipelica o prenošenju ugovora o radu radnika Dječjeg vrtića Čakovec na Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić Cipelica.

Sporazumom je utvrđeno da se svi ugovori o radu radnika Dječjeg vrtića Čakovec sa svim njihovim zatečenim pravima iz rada i po osnovi rada s danom 29. veljače 2016. prenose po sili zakona sa Dječjeg vrtića Čakovec na Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić Cipelica, a Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić Cipelica preuzimaju po sili zakona, sve ugovore o radu, sa svim zatečenim pravima iz rada i po osnovi rada radnika s danom 1. ožujka 2016.

Dana 1. ožujka 2016. Dječji vrtić Cipelica započeo je s radom.

Promjena veličine fonta