Dječji Vrtić Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec info@dv-cipelica.hr +385(0)40 500 797

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15 i 69/22).

Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev se podnosi na adresu:
Dječji vrtić Cipelica
Vukovarska 15
Čakovec

A može se:
– predati u Službu za pravne, kadrovske i opće poslove (tajništvo) Dječjeg vrtića Cipelica
– putem elektroničke pošte: info@dv-cipelica.hr

Usmeni zahtjev  primit će na zapisnik službenik za informiranje svakim radnim danom Dječjeg vrtića Cipelica od 8,00 do 14,00 sati u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove (tajništvu) Dječjeg vrtića Cipelica.

Obrazac zahtjeva za pravo na pristup informacijama preuzmite ovdje ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

tel: 040/500-797, mob: 099 620 3490, e-mail: tajnica@dv-cipelica.hr

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Pravilnikom uređuje se ustroj, sadržaj i način vođenja službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske

Pravilnikom propisuje se način ustrojavanja, vođenja i održavanja Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske.

AKTI DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA

Pravilnik o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda
Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica
Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cipelica
Statut Dječjeg vrtića Cipelica
Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Cipelica
Pravilnik o I. izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cipelica
Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje Dječjeg vrtića Cipelica
Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica
Pravilnik o zaštiti od požara
Odluka o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica
Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica
Pravilnik o kućnom redu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

PLAN NABAVE DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA
Plan nabave Dječjeg vrtića Cipelica za 2023. godinu

FINANCIJSKI AKTI DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA

I. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Cipelica za 2023.
Odluka Upravnog vijeća o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Cipelica za 2023.
Financijski plan Dječjeg vrtića Cipelica za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. i Odluka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica
Financijski izvještaj za razdoblje od 01. 01. 2022. do 31. 12. 2022.
Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2022. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje 31. 12. 2022.
Izvještaj o izvršenju Plana financijskog poslovanja za razdoblje od 01. 01. 2022. do 30. 06. 2022.
Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Izvještaja o izvršenju Plana financijskog poslovanja za razdoblje od 01. 01. 2022. do 30. 06. 2022.
Završni financijski izvještaj Dječjeg vrtića Cipelica za 2021. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje 31. 12. 2021.
Plan financijskog poslovanja za 2022. godinu i projekcije planova za 2023. i 2024.
I. rebalans Financijskog plana poslovanja za 2021. godinu
Izvještaj o izvršenju Plana financijskog poslovanja  za razdoblje od 01. 01. 2021. do 30. 06. 2021.
Bilješke uz financijske izvještaje 31. 12. 2020.
Završni financijski izvjestaj za 2020. godinu
Plan financijskog poslovanja za 2021. godinu i projekcije planova za 2022. i 2023.
I. rebalans financijskog plana poslovanja za 2020. godinu
Izvještaj o izvršenju Plana financijskog poslovanja za razdoblje od 01. 01. 2020. do 30. 06. 2020.
Završni financijski izvještaj za 2019. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje 31.12. 2019.
Financijski plan Dječjeg vrtića Cipelica za 2020. godinu
II. rebalans Financijskog plana poslovanja za 2019. godinu
Rebalans Plana financijskog poslovanja za 2019. godinu
Izvještaj o izvršenju Plana financijskog poslovanja za razdoblje od 01. 01. 2019. do 30. 06. 2019.
Plan financijskog poslovanja za 2019. godinu i projekcije planova za 2020. i 2021.
Izvještaj o izvršenju Plana financijskog poslovanja za razdoblje od 01. 01. 2018. do 30. 06. 2018.
Završni financijski izvještaj za 2018. godinu
Bilješke uz financijski izvještaj 2018.
Izvještaji proračuna za razdoblje: 01. 01. 2017. – 31. 12. 2017. (PDF i EXCEL)
Plan financijskog poslovanja za 2018. godinu
Izvještaji proračuna za razdoblje: 01. 03. 2016. – 31. 12. 2016.
Izvještaj o ostvarivanju plana i programa rada i financijskog poslovanja za 2016. godinu
Izvještaj o izvršenju plana financijskog poslovanja za razdoblje od 01. 01. 2017. do 30. 06. 2017.
Financijski plan poslovanja za 2017. godinu i projekcije planova za 2018. i 2019.
Rebalans Plana financijskog poslovanja za 2016. godinu
 Plan financijskog poslovanja za razdoblje od 01. 03. 2016. do 31. 12. 2016.
Financijski plan poslovanja za 2016. godinu i Izvještaj o izvršenju plana za razdoblje od 01. 03. 2016. do 30. 06. 2016.

STRATEŠKI DOKUMENTI DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA

Izmjene i dopune Kurikuluma Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2022. / 2023.
Kurikulum Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2021. / 2022.
Kurikulum Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2020. / 2021.
Kurikulum Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2019. / 2020.
Kurikulum Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2018. / 2019.
Kurikulum Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2017. / 2018.
Kurikulum Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2016. / 2017.

STRATEŠKI DOKUMENTI DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2022. / 2023.
Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2021. / 2022.
Godišnji plan i program za pedagošku godinu 2021. / 2022.
Izvještaj o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2020. / 2021.
Godišnji plan i program za pedagošku godinu 2020. / 2021.
Izvještaj o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2019. / 2020.
Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2019. / 2020.
Izvještaj o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2018. / 2019.
Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2018. / 2019.
Izvještaj o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2017. / 2018.
Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2017. / 2018.
 Izvještaj o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2016. / 2017.

 AKTI GRADA ČAKOVCA

Pravilnik o uvjetima i nacinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Cipelica i Dječji vrtić Cvrčak
Odluka o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca
Odluka o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama
Plan mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca

STRATEŠKI DOKUMENT

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Narodne novine br. 5/15, 57/22)

EUROPSKI PROPISI

 Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava
Konvencija o kontaktima s djecom
Konvencija o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja

ZAKONI

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)
Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine br.  51/00, 56/00)
Zakon o prosvjetnoj inspekciji (Narodne novine br.  61/11, 16/12, 98/19 i 52/21)
Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (Narodne novine br. 73/97)
Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
Obiteljski zakon (Narodne novine br. 103/15 i 98/19)
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 42/18)

PODZAKONSKI AKTI

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine br. 63/08, 90/10)
Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine br. 107/14)
Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97 i 4/98)
Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (Narodne novine br. 133/97 i 20/05)
Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97)
Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (Narodne novine br. 84/21)
Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (Narodne novine br. 141/22)
Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 83/01)
Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (Narodne novine br. 105/02, 55/06 i 121/07)
Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 114/02 i 63/19)
Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno – razvojnim centrima (Narodne novine br. 46/04)

iZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Promjena veličine fonta