Dječji Vrtić Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec info@dv-cipelica.hr +385(0)40 500 797

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15).

Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev se podnosi na adresu:
Dječji vrtić Cipelica
Vukovarska 15
Čakovec

A može se:
–          predati u tajništvo Dječjeg vrtića Cipelica
–          putem elektroničke pošte: info@dv-cipelica.hr

Usmeni zahtjev  primit će na zapisnik službenik za informiranje svakim radnim danom Dječjeg vrtića Cipelica od 8,00 do 14,00 sati u tajništvu Dječjeg vrtića Cipelica.

Obrazac zahtjeva za pravo na pristup informacijama preuzmite ovdje ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

tel: 040/500-797, mob: 099 620 3490, e-mail: tajnica@dv-cipelica.hr

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_83_1614.html

Pravilnikom uređuje se ustroj, sadržaj i način vođenja službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_83_1615.html

Pravilnikom propisuje se način ustrojavanja, vođenja i održavanja Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske.

AKTI VRTIĆA

Pravilnik o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda
Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
PRAVILNIK O UPISIMA I MJERILIMA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ CIPELICA
STATUT DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA
PRAVILNIK O RADU DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA
ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA
Odluka o određivanju službenika za informiranje
POSLOVNIK O RADU ODGOJITELJSKOG VIJEĆA
PRAVILNIK ZAŠTITA OD POŽARA
ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠTENJE PROSTORA
 POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA
PRAVILNIK O KUĆNOM REDU
 PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU
PRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA

PLAN FINANCIJSKOG POSLOVANJA I FINANCIJSKI AKTI VRTIĆA

Pravilnik o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda
Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
PRAVILNIK O UPISIMA I MJERILIMA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ CIPELICA
STATUT DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA
PRAVILNIK O RADU DJEČJEG VRTIĆA CIPELICA
ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA
Odluka o određivanju službenika za informiranje
POSLOVNIK O RADU ODGOJITELJSKOG VIJEĆA
PRAVILNIK ZAŠTITA OD POŽARA
ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠTENJE PROSTORA
 POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA
PRAVILNIK O KUĆNOM REDU
 PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU
PRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA

PLAN FINANCIJSKOG POSLOVANJA I FINANCIJSKI AKTI VRTIĆA:

Završni financijski izvještaj za 2021.godinu
31.12.2021. Bilješke uz financijske izvještaje
Plan financijskog poslovanja za 2022.godinu i projekcije planova za 2023. i 2024.
I.Rebalans financijskog plana poslovanja za 2021.
Izvještaj o izvršenju Plana financijskog poslovanja  za razdoblje 1.1.2021. do 30.6.2021.
31.12.2020. Bilješke uz financijske izvještaje
Završni financijski izvjestaj za 2020. godinu
Plan financijskog poslovanja za 2021.godinu i projekcije planova za _2022. i 2023._
I.Rebalans financijskog plana poslovanja za _2020.godinu_
Izvještaj o izvršenju Plana financijskog poslovanja za razdoblje 1.1.2020. do 30.6.2020.
Završni financijski izvještaj za 2019. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje 31.12.2019.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.
II. Rebalans financijskog plana poslovanja za 2019.
Rebalans Plana financijskog poslovanja za 2019.
Izvještaj o izvršenju Plana financijskog poslovanja za razdoblje 1.1.2019. do 30.6.2019.
Plan financijskog poslovanja za 2019. i projekcije planova za 2020. i 2021.
Izvještaj o izvršenju plana financijskog poslovanja za razdoblje 1.1.20018. do 30.6.2018.
  Završni financijski izvještaj za 2018. godinu
 2018. Bilješke uz financijski izvještaj
Izvještaji proračuna za razdoblje 1.1.2017.-31.12.2017. PDF  EXCEL
PLAN FINANCIJSKOG POSLOVANJA ZA 2018.
Izvještaji proračuna za razdoblje 1.3.2016.-31.12.2016.
Izvještaj o ostvarivanju plana i programa rada i financijskog poslovanja za 2016.
Izvještaj o izvršenju plana financijskog poslovanja za razdoblje 1.1.2017. do 30.6.2017.
FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2017. I PROJEKCIJE PLANOVA ZA 2018. I 2019.
REBALANS PLANA FINANCIJSKOG POSLOVANJA ZA 2016.
 PLAN FINANCIJSKOG POSLOVANJA – ZA RAZDOBLJE OD 01.03.2016. DO 31.12.2016.
FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2016. I IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA ZA RAZDOBLJE 01.03.2016. DO 30.06.2016.

STRATEŠKI DOKUMENTI VRTIĆA

Kurikulum Dječjeg vrtića Cipelica  2021./2022.
Kurikulum DV Cipelica za 2020./2021. godinu
KURIKULUM DV CIPELICA 2019_2020
 KURIKULUM ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.
 KURIKULUM ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.
KURIKULUM ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.

IZVJEŠĆA I PLANOVI

Godišnji plan i program  za pedagošku godinu 2021._/2022.
Izvještaj o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2020.2021.
Godišnji plan i program za pedagošku godinu 2020./2021.
Izvještaj o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2019./2020.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA PED.GOD. 2019_2020
Izvještaj o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2018./2019.
 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.
Izvještaj o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2017./2018.
 Izvještaj o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2016./2017.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2017._2018.
 

 AKTI GRADA ČAKOVCA

 PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PREDNOSTI PRI UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ CIPELICA
ODLUKA O VISINI EKONOMSKE CIJENE USLUGE ZA DJEČJI VRTIĆ CIPELICA (Sl. gl. Grada Čakovca, br. 1/16br. 3/18)
ODLUKA O NAČINU SUFINANCIRANJA BORAVKA DJECE S PODRUČJA GRADA ČAKOVCA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA (Sl. gl. Grada Čakovca, br. 2/163/18)
PLAN MREŽE PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA PODRUČJU GRADA ČAKOVCA

STRATEŠKI DOKUMENT

 NACIONALNI KURIKULUM ZA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE: preuzmite ovdje

EUROPSKI PROPISI

 EUROPSKA KONVENCIJA O OSTVARIVANJU DJEČJIH PRAVA
 KONVENCIJA O KONTAKTIMA S DJECOM: preuzmite ovdje
 KONVENCIJA O ZAŠTITI DJECE OD SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I SEKSUALNOG ZLOSTAVLJANJA: preuzmite ovdje

ZAKONI

 Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN RH, br. 10/97; 107/0794/13)
Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN RH, br.  51/00; 56/00)
Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN RH, br.  61/11; 16/12)
Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (NN RH, br. 73/97)
Zakon o ustanovama (NN RH, br. 76/93, 29/97, 47/ 99, 35/08) preuzmite ovdje
Obiteljski zakon (NN RH, br. 103/15) preuzmite ovdje
Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) preuzmite ovdje

PODZAKONSKI AKTI

 DRŽAVNI PEDAGOŠKI STANDARD PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE (NN RH, br.  63/08 ; 90/10)
Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN RH, br. 107/14)
 Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću  (NN RH, br. 133/97; 4/98)
 Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN RH, br. 133/97; 20/05)
 Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN RH, br. 133/97)
 Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (NN RH, br. 133/97)
 Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN RH, br. 134/97)
 Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću ( NN RH, br.  83/04)
 Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN RH, br. 105/02; 55/06; 121/07)
 Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (NN RH, br. 114/0263/19)
 Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno – razvojnim centrima (NN RH, br. 46/04)
 Godisnje_izvjesce_2016
 Godisnje_izvjesce_2017
 Godisnje_izvjesce_2018
 Godisnje_izvjesce¸_2019
Godisnje_izvjesce, 2020
Godisnje_izvjesce 2021.
 

Promjena veličine fonta