Dječji Vrtić Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec info@dv-cipelica.hr +385(0)40 500 797

Zaštita podataka

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Dječji vrtić Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec je „voditelj obrade“ osobnih podataka u skladu s Općom uredbom (EU) o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN RH, br. 42/18., u daljnjem tekstu: Vrtić). Vrtić u okviru svoje odgojno-obrazovne djelatnosti obrađuje osobne podatke korisnika i/ili potencijalnih korisnika usluga programa predškolskog odgoja i obrazovanja (djece, zakonskih zastupnika i ostalih članova zajedničkog domaćinstva djece) koji u smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka imaju status ispitanika. U obradi osobnih podataka Vrtić posebnu pažnju posvećuje osiguranju privatnosti i zaštiti njihovih osobnih podataka na način da se obrađuju samo oni osobni podaci koji su nužni za svrhu obrade te da isti nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinca

Ovom Politikom zaštite privatnosti Vrtić ispitanicima pruža informaciju o svrsi i pravnoj osnovi obrade njihovih osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka, razdobljima u kojima će osobni podaci biti pohranjeni, njihovim pravima te kontakt podacima službenika za zaštitu podataka.

Tko smo mi?

Dječji vrtić Cipelica je odgojno-obrazovna ustanova osnovana za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja.

Osnivač Vrtića je Grad Čakovec, K. Tomislava 15, Čakovec.

Sjedište Vrtića je u Čakovcu, na adresi Vukovarska 15, OIB: 45763429642.

Odgovorna osoba za zastupanje Vrtića je ravnateljica Gordana Šoltić Siladi.

Svrha obrade osobnih podataka:

Vrtić osobne podatke djece, zakonskih zastupnika djece i ostalih članova njihovog zajedničkog domaćinstva obrađuje u sljedeće svrhe:

 • za potrebe provedbe postupka upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
 • za potrebe ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Vrtiću
 • za vođenje propisane pedagoške i zdravstvene dokumentacije djece u Vrtiću

            Pravna osnova obrade:

Vrtić osobne podatke djece, njihovih zakonskih zastupnika i ostalih članova zajedničkog domaćinstva obrađuje na osnovi Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN RH, br. 10/97, 107/07 i 94/13), Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Cipelica (Sl. gl. Grada Čakovca br. 1/16) te Pravilnika o upisima i mjerilima djece u Dječji vrtić Cipelica (KLASA: 003-05/18-01/7, 2109-100-01-18-03).

Za obradu osobnih podataka u prethodno navedene svrhe nije nužna izričita suglasnost ispitanika. Podnošenjem zahtjeva za upis djeteta u program predškolskog odgoja te sklapanjem ugovora kojim se uređuju međusobna prava i obveze između roditelja-korisnika usluga i Vrtića smatra se da je ispitanik dao svoju suglasnost za obradu osobnih podataka.

Vrtić će za obradu osobnih podataka tražiti izričitu suglasnost ispitanika samo u onim slučajevima kada ne postoji neka druga pravna osnova za obradu podataka (npr. za javnu objavu imena i prezimena djece, za fotografiranje i snimanje djece, za objavu fotografija djece i dr.).   Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući danu privolu.

U slučaju kada ispitanik ne pruži Vrtiću osobne podatke za koje postoji pravna osnovna obrade (npr. u zahtjevu za upis ispitanik ne pruži Vrtiću sve podatke koji se za potrebe donošenja odluke o upisu od njega traže), Vrtić neće moći pozitivno ocijeniti zahtjev za upis odnosno doći će do raskida ugovora kojim se uređuju međusobna prava i obveze između roditelja-korisnika usluga i Vrtića.

Primatelji osobnih podataka:

Vrtić osobne podatke ispitanika otkriva drugim pravnim i fizičkim osobama (primateljima) kada se radi o njegovoj zakonskoj obvezi i/ili legitimnom interesu primatelja te se po toj osnovi osobni podaci dostavljaju osnivaču te nadležnom ministarstvu i prosvjetnoj inspekciji temeljem njihovog zahtjeva.

Razdoblje pohrane osobnih podataka:

Osobni podaci ispitanika pohranjuju se i čuvaju sukladno popisima i rokovima čuvanja    propisanih Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva (KLASA: 003-05/16-01/51, URBROJ: 2109-100-04-16-02) za koje je Vrtić ishodio prethodnu suglasnost nadležnog državnog arhiva.

Prava ispitanika:

Vrtić poštuje prava ispitanika koja se sastoje u sljedećem:

 • pravo na informiranost (ispitanik ima pravo primati jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako se upotrebljavaju njegovi osobni podaci)
 • pravo pristupa (ispitanik ima pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje je učinio dostupnim Vrtiću)
 • pravo na ispravak (ispitanik ima pravo zatražiti ispravljanje osobnih podataka ako su neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni)
 • pravo na brisanje / pravo na zaborav (ispitanik u određenim slučajevima ima pravo zatražiti brisanje ili uklanjanje osobnih podataka s time da se ne radi o apsolutnom pravu jer Vrtić može imati pravne ili legitimne osnove za zadržavanje osobnih podataka)
 • pravo na prigovor  (prigovor se može podnijeti izravno Vrtiću preko službenika za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka)
 • pravo na povlačenje suglasnosti na obradu podataka temeljenu na suglasnosti u bilo kojem trenutku
 • pravo na prenosivost podataka (ispitanik ima pravo pomicati, kopirati ili prenositi podatke iz baze Vrtića u drugu bazu podataka, ali samo pod uvjetom da se radi o podacima koji se obrađuju temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem.)
 • pravo ograničenja (ispitanik ima pravo zatražiti ograničenje obrade podataka)

Izvori podataka:

Vrtić osobne podatke prikuplja izravno od ispitanika odnosno zakonskih zastupnika djece, javnih registara te od trećih osoba (npr. drugog Vrtića).

 

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:

Svi ispitanici koji imaju pitanja ili nedoumice o tome kako se postupa s njihovim osobnim podacima i kako ih se upotrebljava ili bi htjeli ostvariti prethodno navedena prava, mogu se obratiti osobi imenovanoj službenikom za zaštitu podataka u Vrtiću putem mail adrese; atot@dv-cipelica.hr.

 


Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Opća uredba o zaštiti podataka

Promjena veličine fonta