Dječji Vrtić Cipelica, Vukovarska 15, Čakovec info@dv-cipelica.hr +385(0)40 500 797

Programi

PROGRAMI RADA U DJEČJEM VRTIĆU CIPELICA

 

 
PROGRAMI S OBZIROM NA TRAJANJE TRAJANJE PROGRAMA PODRUČNI OBJEKTI
CJELODNEVNI  PROGRAM 10 sati Svi vrtići-sve odgojne skupine
PROGRAMI S OBZIROM NA NAMJENU TRAJANJE PROGRAMA PODRUČNI OBJEKTI
REDOVITI  PROGRAM 10 sati Svi vrtići-sve odgojne skupine
 
 
PROGRAM
JAVNIH
POTREBA
Djeca s teškoćama u razvoju
 
4 sata
5,5 sata
10 sati
PO „Cipelica“,
PO „Vjeverica“, PO „Zvjezdice“
 
Program odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi pripadnika romske nacionalne manjine  
5,5 sati
 
10 sati
 
PO „Pirgo“
 
PO „Vjeverica“, PO „Mrav“, PO „Zvjezdice“
PROGRAM
RAZLIČITIH PEDAGOŠKIH KONCEPCIJA
 
Waldorfski program
 
10 sati
 
1 odgojna skupina u PO „Cipelica“
KRAĆI PROGRAM TRAJANJE PROGRAMA PODRUČNI OBJEKTI
 
Rano učenje engleskog jezika 1×45 min tjedno 1 odgojna skupina u PO „Cipelica“
2 odgojne skupine u PO „Vjeverica“

 
 
 

Promjena veličine fonta